Naše služby

Občanské právo

 • právní porady
 • převody nemovitostí – kupní a darovací smlouvy, nájemní smlouvy na nemovitosti včetně bytů, smlouvy o převodu bytové jednotky, včetně zajištění a zpracování znaleckého posudku, řešení spoluvlastnických vztahů, sousedské spory bytové právo – smlouvy o převodu členských podílů v družstvu,
 • zastupování bytových družstev, výpovědi z nájmu bytu, smlouvy k výstavbě
 • zastupování v soudním řízení
 • sepisování žalob a odporů proti platebnímu rozkazu
 • vyjádření k žalobě, odvolání
 • řešení majetkových sporů
 • nároky z odpovědnosti za škodu
 • řešení závazků a pohledávek, jednání s věřiteli či dlužníky
 • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek
 • ochrana spotřebitele, uplatňování odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího
 • závěti, zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v exekučních řízeních
 • zastupování poškozeného při dopravní nehodě, jednání s pojišťovnou a policií

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • majetková vypořádání manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • výživné
 • pěstounská péče, osvojení apod.

Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv – smlouvy o dílo ve stavebnictví
 • zakládání, změna a rušení obchodních společností
 • směnečné právo
 • řešení obchodních závazků
 • nároky z odpovědnosti za škodu
 • řešení majetkových sporů
 • rušení a likvidace obchodních společností, včetně družstev
 • sepis, posuzování veškerých obchodních smluv a jiných listin, směnek, včetně úschovy listin a peněz
 • zastupování při jednání s protistranou
 • problematika pohledávek a závazků
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • trvalé zastupování firem

  Trestní právo

  • zastupování osob ve všech stádiích trestního řízení, včetně přestupkového řízení
  • sepis trestního oznámení, opravných prostředků
  • analýza kauzy
  • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění náhrady škody v trestním řízení
  • zastupování v adhezním řízení
  • zastupování při dopravních nehodách

  Pracovní právo

  • pracovněprávní spory
  • sepis pracovních smluv
  • zastupování ve sporech o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, zastupování ve sporech o náhradu škody, včetně škody na zdraví z pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • právní konzultace v oblasti práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • sepis žalob s pracovněprávní problematikou

  Bezpečná advokátní úschova

  • listin a finanční hotovosti, např. kupní ceny apod. v souvislosti s uzavíráním smluv o převodu nemovitostí