Občanské právo

Otázka:

Jsem vdaná 5 let a máme 2 malé děti. Manžel trpí chorobnou žárlivostí, která zachází do takových absurdit, že mě napadá slovně i fyzicky při rozhovoru s jakýmkoliv mužem, včetně prodavače v obchodě. Počátkem srpna se vrátil domů z hospody opilý, bezdůvodně mě zbil a následně znásilnil. Ihned jsem celou věc ohlásila policii. Před týdnem bylo manželovi sděleno obvinění. Po tomto incidentu se chování manžela zlepšilo, já jsem mu odpustila, proto nechci kvůli sobě ani kvůli dětem, aby šel do vězení. Mohu trestnímu řízení ještě nějak zabránit?

Zařazení: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Rodinné právo, Trestní právo

Odpověď:

Ano. Zabránit tomu můžete a je to velice jednoduché. Podle § 163 trestního řádu, trestní stíhání pro trestný čin znásilnění a ublížení na zdraví proti tomu, kdo je nebo v době spáchání tohoto činu byl ve vztahu k poškozenému manželem nebo druhem, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat jen se souhlasem poškozeného, tj. Vás. Souhlas s trestním stíháním můžete předložit buď státnímu zástupci, nebo vyšetřovateli, nebo policejnímu orgánu v písemné podobě nebo ústně do protokolu.

Vzhledem k tomu, že Vašemu manželovi bylo již sděleno obvinění, předpokládám, že souhlas s trestním stíháním jste již udělila při nahlášení incidentu policii. Na souhlas jste byla pravděpodobně již dotázaná před zahájením trestního stíhání. V případě, že je trestní stíhání již zahájeno, můžete tento souhlas vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací odebere k závěrečné poradě.

Upozorňuji ale na to, že odepřete-li udělit souhlas s trestním stíháním nebo vezmete-li již udělený souhlas zpět, nebude možné souhlas opětovně udělit. Trestní stíhání bude zastaveno a Vašeho manžela pro uvedené skutky nebude možno již stíhat. V zastaveném trestním stíhání by se však pokračovalo, kdyby do tří dnů od doručení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vysloveně prohlásil, že na projednání věci trvá, což je ve většině případů velice nepravděpodobné.

Otázka:

Před 10 lety nám manželova matka darovala rodinný dům darovací smlouvou, ve které bylo pro ni zřízeno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání celé darované nemovitosti. Manžel začal podnikat, proto jsme se dohodli na zúžení SJM tak, že každému z nás bude patřit ideální polovina rodinného domu. Později se manžel dostal do finančních problémů, proto jsme se dohodli, že jeho polovinu odkoupím tak, abychom ochránili rodinný dům, ve kterém bydlíme před exekucí. V současné době jsem tedy výlučným vlastníkem celého domu. Manžel před rokem zemřel, vztahy v rodině se velmi vyostřily a s tchyni nemluvím, neboť ode mne požaduje vrácení daru – celého domu. Abych nemusela dům vracet, rozhodla jsem se jej prodat. Má tchyně právo na vrácení daru? Jsem povinna jí dům vrátit? Postupuji správně?

Zařazení: Občanské právo

Odpověď:

Vaše tchyně nejdřív darovala rodinný dům svému synovi a Vám do společného jmění manželů. Po zúžení SJM jste se stali podíloví spoluvlastníci každý v jedné ideální polovině. Po odkoupení manželovy poloviny Vám celý dům patří. Vaše tchyně by měla opravdu nárok na vrácení daru, ale pouze na tu polovinu, kterou kdysi darovala Vám. Tu část, kterou jste odkoupila od manžela, tchyně požadovat v rámci vrácení daru nemůže, protože obdarovaný – Váš manžel, zemřel.

Vaše tchyně by se mohla úspěšně domáhat vrácení daru, pokud byste se k ní nebo k předmětu daru, nebo k členům její rodiny chovala neuctivě, nebo jakýmkoliv jiným prokazatelně zavrženíhodným způsobem. Kdybyste například z darovaného domu udělala veřejný dům, nebo jí nedovolila užívat její věcné břemeno např. vypínáním vody nebo elektřiny, nebo byste jí fyzicky ubližovala apod. Chování obdarovaného musí být závažného charakteru. Když s ní nemluvíte nebo si jí nevšímáte, to samo o sobě není kvalifikováno jako neuctivé chování.

Nevhodné chování obdarovaného musí dárce prokázat.

Pokud byste se chtěla vyhnout vrácení daru prodejem nemovitosti, musím Vás zklamat, neboť dům byste prodávala jednak i s věcným břemenem ve prospěch tchyně, což by značně snížilo kupní cenu, jednak tchyně, pokud by prokázala Vaše nevhodné chování, by měla nárok na vyplacení hodnoty daru tj. na polovinu kupní ceny.